• Master Card
  • Visa Card
  • ANZ Card
  • HSBC Card
Tieesng Việt Français Germanic Italian Japanese Chinese
  •    Quick search :
  •  


 

Vietnam Railways - Reunification Express Train - Internal Train Timetable

 

Timetable for passenger trains on Ho Chi Minh city - Ha Noi railway line
(trains named SE2, SE4, SE6, TN4, TN6, TN8, TN10, Đ2, SN2)
(Applying from December 05, 2005)

Station name Trains evening Ho Chi Minh city (Saigon) - Ha Noi
Train Name SE2 SE4 SE6 TN4 TN6 TN8 TN10 Đ2 SN2
Itinerary 33h00 29h00 30h30 38h00 40h40 39h25 42h05    
Sài Gòn 19.00 23.00 15.00 13.30 15.50 19.50 14.00 10.40 18.00
Biên Hòa 19.45 - - 14.11 16.33 20.41 14.43 11.26 18.47
Mương Mán - - 18.10 17.23 19.55 0.20 22.05 14.48 22.05
Tháp Chàm - - 20.22 19.51 22.36 3.11 21.28 17.26 02.19
Nha Trang 02.55 05.53 21.49 22.25 00.29 04.47 23.29 19.27 04.15
Ninh Hòa - - - - - - - 20.48 -
Giã - - - - - - - 22.13 -
Tuy Hòa - - 23.47 00.42 02.59 07.18 02.02 23.27 -
La Hai - - - - - - - 00.23 -
Diêu Trì 06.36 09.14 01.26 02.30 04.56 09.36 03.53 01.32 -
Phù Cát - - - - - - - 02.19 -
Bồng Sơn - - - - - - - 03.20 -
Đức Phổ - - - - - - - 04.20 -
Qu?ng Ngãi 09.46 - - 05.38 08.26 13.32 07.06 05.12 -
Núi Thành - - - - - - - 06.00 -
Tam Kỳ 11.03 - - 06.50 09.53 15.05 08.24 06.32 -
Trà Kiệu - - - - - - - 07.18 -
Đà Nẵng 12.38 14.15 06.31 08.29 11.53 16.42 10.10 09.06 -
Lăng Cô - - - - 13.41 18.30 - - -
Huế 15.30 16.52 09.10 11.58 15.05 19.52 13.46 - -
Đông Hà 16.45 - - 13.22 16.28 21.14 15.15 - -
Đồng Hới 18.33 19.38 12.08 15.24 18.54 23.10 17.24 - -
Đồng Lê - - - 17.30 - - - - -
Hương Phố - - - 18.52 - 02.37 - - -
Yên Trung - - - 20.00 - - - - -
Vinh 22.24 23.12 15.47 20.43 00.32 04.13 23.38 - -
Thanh Hóa 00.47 - 18.02 23.36 04.05 07.10 03.31 - -
Bỉm Sơn - - - - 04.52 - 04.19 - -
Ninh Bình - - - 00.53 05.38 08.37 05.08 - -
Nam Định 02.24 - 19.47 01.32 06.19 09.16 05.51 - -
Phủ Lý - - - - 07.11 09.59 06.38 - -
Giáp Bát - - - - - - - - -
Hà Nội 04.00 04.30 21.30 03.30 08.40 11.15 08.05 - -
Note: Trains don't stop to get and return guest at stations marked "-"
 

Timetable for passenger trains on Ha Noi - Ho Chi Minh city railway line
(trains named SE1, SE3, SE5, TN3, TN5, TN7, TN9, Đ1, SN1)
(Applying from December 05, 2005)

Station name Trains evening Ha Noi - Ho Chi Minh city (Saigon)
Train Name SE1 SE3 SE5 TN3 TN5 TN7 TN9 Đ1 SN1
Itinerary 33h00 29h30 30h30 28h00 40h40 39h25 42h05    
Hà Nội 19.00 23.00 15.00 13.30 15.50 19.50 14.00 - -
Giáp Bát - - - - 16.01 - - - -
Phủ Lý - - - 14.33 16.54 - 15.03 - -
Nam Định 20.56 - 16.32 15.08 17.28 21.47 15.38 - -
Ninh Bình - - - 15.40 18.03 22.18 16.09 - -
Bỉm Sơn - - - 16.18 - - 16.50 - -
Thanh Hóa 22.31 - 18.04 16.57 19.25 23.34 17.32 - -
Vinh 00.53 04.09 20.13 19.36 22.21 02.26 20.33 - -
Yên Trung - - - 20.06 - - - - -
Hương Phố - - - 21.55 - 03.57 - - -
Đồng Lê - - - 23.07 - - - - -
Đồng Hới 04.42 07.44 23.56 00.49 02.51 06.53 02.05 - -
Đông Hà 06.44 - - 02.56 05.01 09.06 04.21 - -
Huế 08.05 10.29 02.49 04.20 06.21 11.12 05.42 - -
Lăng Cô 09.33 - - - 07.56 12.59 - - -
Đà Nẵng 10.54 12.51 05.14 07.26 09.31 14.45 08.58 06.40 -
Trà Kiệu - - - - - - - 07.30 -
Tam Kỳ 12.26 - - 09.15 11.27 16.34 10.52 08.30 -
Núi Thành - - - - - - - 09.14 -
Quảng Ngãi 13.37 - 07.56 10.39 12.58 17.52 12.36 10.15 -
Đức Phổ - - - - - - - 11.04 -
Bồng Sơn - - - - - - - 12.54 -
Phù Cát - - - - - - - 13.58 -
Diêu Trì 16.31 18.10 10.45 13.54 16.08 20.58 15.43 14.30 -
La Hai - - - - - - - 15.57 -
Tuy Hòa 18.25 - - 16.01 19.03 23.09 17.55 16.49 -
Giã - - - - - - - 18.04 -
Ninh Hòa - - - - - - - 18.37 -
Nha Trang 20.26 21.44 14.20 18.23 22.28 02.06 20.47 19.23 18.15
Tháp Chàm 22.05 - 15.50 20.17 00.53 04.03 23.54 21.43 19.57
Muong Mán - - 18.06 22.52 04.03 06.49 03.08 02.25 23.52
Biên Hòa - - - 02.35 07.34 10.11 06.42 05.38 03.28
Sài Gòn 04.00 04.30 21.30 03.30 08.30 11.05 07.40 06.25 04.15
Note: Trains don't stop to get and return guest at stations marked "-"
 

Vietnam Trains SE1-SE6 Modern reclining seats on trains SE1-SE6. Note the TV entertainment screens..! Soft class 4-berth sleeper, most modern type on trains SE1-SE6. The other two berths are just out of shot to the left
Trains SE1-SE6 Modern reclining seats on trains SE1-SE6. Note the TV entertainment screens..! Soft class 4-berth sleeper, most modern type on trains SE1-SE6. The other two berths are just out of shot to the left

Trains SE1-SE6 have the most modern coaches A hard class non-AC sleeper with 6 bunks. The other three bunks are just out of shot to the left. Standing in the corridor of an older hard class sleeper
Trains SE1-SE6 have the most modern coaches A hard class non-AC sleeper with 6 bunks. The other three bunks are just out of shot to the left. Standing in the corridor of an older hard class sleeper

An older train at Hué. The two coaches in front of the camera are air-conditioned soft class sleepers... Inside one of the air-conditioned 4-berth soft sleepers - the other two bunks are just out of shot to the right. In the centre is a folding table.
An older train at Hué. The two coaches in front of the camera are air-conditioned soft class sleepers... Inside one of the air-conditioned 4-berth soft sleepers - the other two bunks are just out of shot to the right. In the centre is a folding table.

 Top Page